Dưới đây là danh sách các bệnh viện và số điện thoại khi người bệnh Covid-19 khi cần nhập viện trên địa bàn Tp.HCM.

Bài viết khác

Các kiến thức khác