Huỳnh Nguyễn Tường Thi

Học hàm, học vị: Kỹ sư Phần Mềm

Chuyên ngành: Kỹ sư phần mềm

Học vấn: Đại học

Giới thiệu

Founder & CEO at Nexlab Technology | Entrepreneur | Strategist | Digital & Technology | Project Management

Nơi công tác

Nexlab Technology

Kinh nghiệm

11 năm CNTT