Phạm Lê Thanh Sơn

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, MBA

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Học vấn: Sau Đại học

Nơi công tác

Mesoco

Kinh nghiệm

20 năm