Phạm Lê Thanh Sơn

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, MBA

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Học vấn: Sau đại học

Giới thiệu

Founder & CEO at Nexlab Technology | Entrepreneur | Strategist | Digital & Technology | Project Management

Nơi công tác

Nexlab Technology

Kinh nghiệm

11 năm CNTT