Hướng dẫn quy trình đăng ký vào hệ thống Tele-Triage Covid-19 dành cho người bệnh:

Tải tài liệu: Tại đây

Bài viết khác

Các kiến thức khác